INFORMACJE I PORADY

Korpus szeregowych

Oznaka stopnia
na mundurze

     
Nazwa stopnia strażak
str.

starszy strażak
st. str.

     
Korpus podoficerów

Oznaka stopnia
na mundurze

Nazwa stopnia

sekcyjny
sekc.

starszy sekcyjny
st. sekc.

młodszy ogniomistrz
mł. ogn.

ogniomistrz
ogn.
starszy ogniomistrz
st. ogn.
Korpus aspirantów

Oznaka stopnia
na mundurze

 
Nazwa stopnia młodszy aspirant
mł. asp.

aspirant
asp.

starszy aspirant
st. asp.
aspirant sztabowy
asp. sztab.
 
Korpus oficerów

Oznaka stopnia
na mundurze

   
Nazwa stopnia młodszy kapitan
mł. kpt.
kapitan
kpt.
starszy kapitan
st. kpt.
   

Oznaka stopnia
na mundurze

Nazwa stopnia młodszy brygadier
mł. bryg.
brygadier
bryg.
starszy brygadier
st. bryg.
nadbrygadier
nadbryg.
generał brygadier
gen. brygadier

KOMENDA GŁÓWNA PSP
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

KOMENDY WOJEWÓDZKIE PSP
Komenda Wojewódzka PSP Białystok (podlaskie)
Komenda Wojewódzka PSP Gdańsk (pomorskie)
Komenda Wojewódzka PSP Gorzów Wlkp. (lubuskie)
Komenda Wojewódzka PSP Katowice (śląskie)
Komenda Wojewódzka PSP Kielce (świętokrzyskie)
Komenda Wojewódzka PSP Lublin (lubelskie)
Komenda Wojewódzka PSP Łódź (łódzkie)
Komenda Wojewódzka PSP Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
Komenda Wojewódzka PSP Opole (opolskie)
Komenda Wojewódzka PSP Poznań (wielkopolskie)
Komenda Wojewódzka PSP Rzeszów (podkarpackie)
Komenda Wojewódzka PSP Szczecin (zachodniopomorskie)
Komenda Wojewódzka PSP Toruń (kujawsko-pomorskie)
Komenda Wojewódzka PSP Warszawa (mazowieckie)
Komenda Wojewódzka PSP Wrocław (dolnośląskie)

SZKOLNICTWO W PSP
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
Centralna Szkoła PSP w Częstochowie
Centralna Szkoła Podoficerów PSP Bydgoszcz
Ośrodek Szkolenia PSP Borne Sulinowo

STRONY POŚWIĘCONE PSP
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Związek Zawodowy Strażaków "Florian"

ZASADY KORZYSTANIA I FUNKCJONOWANIA NUMERU ALARMOWEGO 112
Strona Komisji Europejskiej prezentująca aktualne informacje dotyczące działania Europejskiego Numeru Alarmowego 112
Informacje o funkcjonowaniu numeru 112 w Polsce
Wersja dla dzieci (z możliwością wyboru języka polskiego)

INNE
Służba Zdrowia MSW
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (oddział małopolska)
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Strażak - ratowniczy bank wiedzy
PRZEGLĄD POŻARNICZY - czasopismo Komendy Głównej PSP
Internetowy Magazyn Fotografii Ratowniczej

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:

 • zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,
 • wezwać straż pożarną.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

https://www.straz.gov.pl/data/czujka/logo_s.jpg

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych 
w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla
w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 .

Pobierz powyższe ulotki w dużej rozdzielczości (A4 300 pkt/cal) – naciśnij prawy przycisk myszy na linku i z menu kontekstowego wybierz „Zapisz element docelowy jako...”:
Czad oszukuje zmysły.jpg
Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.jpg
W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.jpg
NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.jpg

Opracowanie: Wydział Prewencji Społeczej
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 

 LINK  do strony   https://www.straz.gov.pl/porady/Czujka_na_strazy_Twojego_bezpieczenstwa_

Numer alarmowy „112” jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych.

Co to jest numer alarmowy 112 ?

Ogólnoeuropejski numer alarmowy „112” został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku, a obowiązek ten usankcjonowano postanowieniami Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej). Kierowanie połączeń na numer alarmowy „112” jest bezpłatne. Ponadto numer „112” można wybrać w telefonie nie posiadającym karty SIM.

Subcategories

podrzędna INFORMACJE I PORADY

podrzędna INFORMACJE I PORADY

podrzędna INFORMACJE I PORADY/KOMENDA KP PSP

podrzędna INFORMACJE I PORADY/KOMENDA KP PSP

podrzędna INFORMACJE I PORADY/KOMENDA KP PSP

podrzędna INFORMACJE I PORADY/KOMENDA KP PSP

PODKATEGORIA INFORMACJE I PORADY/KOMENDA KP PSP/OGNIK

podrzędna INFORMACJE I PORADY

podrzędna INFORMACJE I PORADY

podrzędna INFORMACJE I PORADY

podrzędna INFORMACJE I PORADY/SZKOLENIA

podrzędna INFORMACJE I PORADY/SZKOLENIA

podrzędna INFORMACJE I PORADY/SZKOLENIA OSP

podrzędna INFORMACJE I PORADY/SZKOLENIA OSP

podrzędna INFORMACJE I PORADY

podrzędna INFORMACJE I PORADY/STATYSTYKI I BIULETYNY

podrzędna INFORMACJE I PORADY

podrzędna INFORMACJE I PORADY/AKCJE I SPOTY

podrzędna INFORMACJE I PORADY/AKCJE I SPOTY

podrzędna INFORMACJE I PORADY