REGULAMIN

korzystania z Sali edukacyjnej „Ognik” w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 1

podległej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

czerwiec 2017 rok


1.    Zajęcia w sali edukacyjnej „Ognik” odbywają się wyłącznie na podstawie harmonogramu zgłoszeń, który prowadzony jest przez Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Starogardzie Gdańskim.

2.    Zgłoszenie grupy odbywa się poprzez wypełnienie „Karty Zgłoszenia” (załącznik) i wysłanie jej e-mailem na adres   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   lub   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.lub faxem na nr (58) 560 15 09.

3.    Sala edukacyjna Ognik przyjmuje grupy w dniach: od poniedziałku do czwartku w godz. 09:00 – 13:00.

4.    Osoby indywidualne przyjmowane są w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 09:00 – 13:00.

5.    Zajęcia w sali edukacyjnej „Ognik” adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą zostać przeprowadzone dla osób dorosłych.

6.    Maksymalna liczba uczestników w zajęciach wynosi 25 osób. W przypadku zgłoszenia grup większych niż 25 osób, uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy.

7.    W ciągu dnia, zajęcia w sali edukacyjnej „Ognik” prowadzone są maksymalnie dla 2 grup.

8.    Zajęcia edukacyjne trwają około 2 godziny lekcyjne.

9.    Opiekunowie dzieci potwierdzają zapoznanie się z niniejszym regulaminem podpisując oświadczenie o treści „Zapoznałam/łem się z regulaminem korzystania z sali edukacyjnej „Ognik”  i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.

10. Instruktor prowadzący zajęcia zapozna uczestników z zasadami i regułami bezpieczeństwa obowiązującymi w jednostce Państwowej Straży Pożarnej.

11. Przed wejściem do sali edukacyjnej „Ognik” okrycie wierzchnie należy zostawić w miejscu do tego wyznaczonym.

12. Wszelkie nieprawidłowości oraz sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu uczestnicy zgłaszają prowadzącemu zajęcia strażakowi (instruktorowi).

13. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, należy konsultować się z instruktorem prowadzącym zajęcia.

14. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń sali edukacyjnej „Ognik” muszą bezwzględnie podporządkować się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz poleceniom

prowadzącego zajęcia instruktora Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.

15.Ze względu na realizację podstawowych ustawowych zadań, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

zastrzega sobie prawo odwołania zarezerwowanych zajęć lub przerwania zajęć rozpoczętych.

16. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć w sali edukacyjnej „Ognik” odpowiadają opiekunowie.

17. Za celowe zniszczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie sali edukacyjnej „Ognik” odpowiadają opiekunowie.

18. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu „Ognika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim nie ponosi odpowiedzialności.