INFORMACJA DLA NIESŁYSZĄCYCH  I GŁUCHONIEMYCH INTERESANTÓW KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PSP   

 

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP    

      Informujemy, że na stronie internetowej www.spbn.gov.pl opublikowana została Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP. Opracowanie przedstawia cały system bezpieczeństwa narodowego i wzajemnych relacji pomiędzy jego poszczególnymi elementami. Informacja dla osób mających trudności w komunikowaniu się.

     W myśl art.7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.1243) osoby uprawnione, czyli osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw z organami administracji publicznej.

 

Przepisy nie wymagają, aby osoba przybrana przedstawiła dokumenty potwierdzające znajomość PJN (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniemych). Organ administracji publicznej zapewnia osobie uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami) dostęp do świadczenia usług tłumacza PJN, SJM i SKOGN zwanych dalej „świadczeniem”.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim ww. zgłoszenie może być dokonane w formie pisemnej w sekretariacie (na I piętrze) lub przesłane na adres Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gdański, faksem pod numer 58 560 15 19, za pomocą poczty elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., z podaniem danych kontaktowych wg załączonego wzoru.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z form:

  • faksem na nr 58 560 1519;
  • e-mail na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
  • tradycyjną drogą pocztową na adres:
    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim
    ul. Lubichowska 1    83-200 Starogard Gdański

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. języku migowym i innych środkach komunikowania się,  Rozdział 2 „Obsługa osób uprawnionych” art. 9. pkt. 3 i pkt.4  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej udostępniła na swoim wortalu internetowym http://www.straż.gov.pl, a także w swoim Biuletynie Informacji Publicznej http://www.psp.bip.mswia.gov.pl udostępniła informacje o zasadach korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, w  szczególności z Państwową Strażą Pożarną.

 

Ustawa:              treść Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. języku migowym i innych środkach komunikowania się

Do pobrania:    formularz kontaktowy