OGŁOSZENIA


25.11.2019 rok

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98 oraz oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu KP PSP w Starogardzie Gdańskim przez okres jednego roku.

Czas trwania umowy:  od 01.01.2020 do 31.12.2020  r.

 

Formularz do pobrania w wersji elektronicznej oraz w siedzibie Zamawiającego tj. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim
ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gdański  (w biurze samodzielnego stanowiska ds. kwatermistrzowskich)

Wypełniony formularz ofertowy w zamkniętych  kopertach  należy  złożyć do dnia 6 grudnia  2019 roku.  do godziny 10:00 w sekretariacie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.

Przedstawicielem ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się z oferentami w sprawach merytorycznych i formalnych jest:

mł. ogn. Danuta Jankowska tel. 58 56 01 545,  604-132-116;

zaproszenie w wersji PDF                          pobierz tutaj

zapytanie ofertowe w wersji PDF              pobierz tutaj

formularz w wersji edytowalnej DOC       pobierz tutaj


09.08.2019 rok

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na dostawę przyczepy niskopodwoziowej do przewozu sprzętu specjalistycznego dla KP PSP w Starogardzie Gdańskim

Załączniki do pobrania:  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF)

                                        FORMULARZ OFERTOWY ( edytowalny DOC)


09.07.2019 rok

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na dostawę ubrań specjalnych

Załączniki do pobrania:  ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF)

                                        FORMULARZ OFERTOWY ( edytowalny DOC)


02.07.2019 rok

W związku z zapytaniem o zmianę w Zamówieniu – Zamawiający wyjaśnia iż nie przewiduje zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia.28.06.2019 rok

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na dostawę  mikrobusu do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą dla KP PSP w Starogardzie Gdańskim wyprodukowanego w 2019 roku


DO POBRANIA: 1. FORMULARZ OFERTOWY (w wersji edytowalnej DOC)

                             2. OPIS PRZEDMIOTU (w wersji PDF)

 


03.12.2018 rok

ZAPROSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98 oraz oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu KP PSP w Starogardzie Gdańskim przez okres jednego roku.

Czas trwania umowy:  od 01.01.2019 do 31.12.2019  r.

 

Formularz do pobrania w wersji elektronicznej oraz w siedzibie Zamawiającego tj. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim
ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gdański  (w biurze Samodzielnego stanowiska ds. kwatermistrzowskich)

Wypełniony formularz ofertowy w zamkniętych  kopertach  należy  złożyć do dnia 10 grudnia  2018 roku.  do godziny 10:00 w sekretariacie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.

Przedstawicielem ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się z oferentami w sprawach merytorycznych i formalnych jest:

mł. ogn. Danuta Jankowska tel. 58 56 01 545,  604-132-116;

formularz ofertowy w wersji PDF             pobierz tutaj

formularz w wersji edytowalnej DOC       pobierz tutaj


01.10.2018 rok

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na dostawę lekkiego samochodu
rozpoznawczo-ratowniczego

DO POBRANIA: FORMULARZ OFERTOWY w wersji edytowalnej DOC

                             OPIS PRZEDMIOTU w wersji PDF

 


05.09.2018 rok

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na dostawę ubrań specjalnych

 


10.11.2017 rok

ZAPROSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98 oraz oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu KP PSP w Starogardzie Gdańskim przez okres jednego roku.

Czas trwania umowy:  od 01.01.2018 do 31.12.2018  r

Załączniki do pobrania:             1. Zaproszenie - kliknij aby pobrać           2. Zapytanie ofertowe - kliknij aby pobrać


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA.

Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Wewnętrznych w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP

SŁUŻBA KANDYDACKA.

Możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym.

Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej.

Kształcenie na poziomie aspiranckim realizują trzy szkoły: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.

Po ukończeniu szkoły (służby kandydackiej) absolwenci kierowani są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.

O przyjęcie do ww. szkół (służby kandydackiej) mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy uzyskali:

 • świadectwo dojrzałości i nie przekroczyli 25 roku życia – jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, 
 • świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej i nie przekroczyli 23 roku życia – jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących na poziomie aspiranckim, oraz odznaczają się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem komisji lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 • nie byli karani sądownie,
 • złożyli zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej,
 • złożyli z wynikiem pomyślnym egzamin wstępny. 

Nabór do szkół pożarniczych odbywa się poprzez egzaminy wstępne, na które składa się część teoretyczna i część praktyczna – test sprawnościowy. 

Określone limity wiekowe, jak i egzaminy wstępne wraz z testem sprawnościowym obowiązują mężczyzn i kobiety. 

Szczegółowe informacje sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć m. in. na stronach internetowych szkół Państwowej Straży Pożarnej: 

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej: www.sgsp.edu.pl,
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie: www.sapsp.pl,
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu: www.sapsp.edu.pl,
 • Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie: www.cspsp.pl.

PRACA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

W strukturach PSP mogą być zatrudniani pracownicy cywilni. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, ze zm.), każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny. Dyrektor generalny urzędu organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz poprzez opublikowanie go w Biuletynie Służby Cywilnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z powyższym, należy zapoznawać się na bieżąco z ogłoszeniami w biuletynach. Z chwilą ukazania się ogłoszenia o interesującym stanowisku pracy, należy złożyć wymagane dokumenty w danej jednostce organizacyjnej PSP.

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia pracy oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP.na terenie całego kraju.

 


 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gdański

ogłasza nabór kandydatów do służby

 

 • Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór do służby   2
 • Stanowisko służbowe: STAŻYSTA (stanowisko etatowe: starszy ratownik) bezpośrednio związane z działaniami ratowniczo-gaśniczymi;
 • Wymiar etatu: pełny etat
 • Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, zmianowy system służby w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP                            w Starogardzie Gdańskim.
 • Termin składania dokumentów:      07 lutego 2020 r.

Załączniki do pobrania:

   1. Ogłoszenie o naborze (dokument w formacie PDF)

   2. Załączniki (dokument w formie edytowalnej DOC)Wynik postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

w zmianowym rozkładzie czasu służby. 


1.       Jednostka: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

2.       Liczba stanowisk, na które przeprowadzony został nabór do służby   1 ;

3.       Stanowisko: stażysta , docelowo starszy ratownik - kierowca

4.       Termin składania ofert: 05.05.2017 r.

5.       Status ogłoszenia: nabór zakończony – ROZSTRZYGNIĘTY


LINK do pobrania dokumentu

Lp.

Numer identyfik. kandydata

do służby

1 etap postępowania

Pisemny test z wiedzy

Rozmowa kwalifikacyjna

Razem

 

12/2017

30

13

47

90

Brak aktualnie toczących się przetargów. Więcej informacji znajdziesz na stronie BIP Komendy


Wynik postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

w zmianowym rozkładzie czasu służby


1.       Jednostka: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

2.       Liczba stanowisk, na które przeprowadzony został nabór do służby   4 ;

3.       Stanowisko: stażysta , docelowo starszy ratownik - kierowca

4.       Termin składania ofert: 28.09.2017 r.

5.       Status ogłoszenia: nabór zakończony – ROZSTRZYGNIĘTY


    

Lp.

Numer identyfik. kandydata

do służby

1 etap postępowania

Pisemny test z wiedzy

Rozmowa kwalifikacyjna

Razem

 1.  

17/2017/IX

40

18

50

108

 1.  

8/2017/IX

35

19

50

104

 1.  

14/2017/IX

30

20

45

95

 1.  

9/2017/IX

20

16

50

8

Link do pobrania dokumentu


Subcategories

KATEGORIA PODRZĘDNA OGŁOSZENIA