Starogard Gd., dnia 08 stycznia 2019 r.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: stażysty

w Jednostce Ratowniczo-GaśniczejKomendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd.

w zmianowym rozkładzie czasu służby.

 

1.       Jednostka: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

2.       Liczba stanowisk, na które przeprowadzony został nabór do służby   – 1;

3.       Stanowisko: stażysta , docelowo ratownik specjalista

4.       Termin składania ofert: 06.07.2018 r.

5.       Status ogłoszenia: nabór zakończony – rozstrzygnięty

6.       Wyniki naboru: Po przeprowadzonych wszystkich etapach postępowania rekrutacyjnego, kolejność pod względem ilości uzyskanych punktów na poszczególnych etapach przedstawia się następująco:

Lp.

Numer identyfik. kandydata

do służby

Ocena dokumentów za pomocą punktów preferencyjnych

Pisemny test z wiedzy

Rozmowa kwalifikacyjna

Razem

 1.  

4/VI/2018

25

16

34

75

 

W związku z otrzymaniem w dniu 08 stycznia 2019 r. pozytywnego Orzeczenia Komisji Lekarskiej podległej Ministrowi Właściwemu do Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku oraz po potwierdzeniu o niekaralności wydanym przez uprawniony organ, w stosunku do wyżej wymienionego kandydata zostanie wszczęta procedura przyjęcia do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.

 

Uzasadnienie

W toku prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego o wyborze kandydata zdecydowały posiadane kwalifikacje i ich rodzaj, sprawność fizyczna, wiedza potwierdzona testem pisemnym  oraz rozmowa kwalifikacyjna z komisją.

                                                                                   

 

                                                                             Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

                                                                                              st. kpt. Tomasz Nowak


Starogard Gd., dnia 23 lipca 2018 r.

POK.1110.19.11.2018.JC

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu VII etapu postępowania kwalifikacyjnego  - w sprawie naboru do służby na stanowisko: stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd. w zmianowym rozkładzie czasu służby.

1.       Jednostka: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

2.       Liczba stanowisk, na które przeprowadzony został nabór do służby   1;

3.       Stanowisko: stażysta , docelowo ratownik specjalista

4.       Termin składania ofert: 06.07.2018 r.

5.       Status ogłoszenia: nabór zakończony

6.       Wyniki naboru: Po przeprowadzonych wszystkich etapach postępowania rekrutacyjnego, kolejność pod względem ilości uzyskanych punktów na poszczególnych etapach przedstawia się następująco:

Lp.

Numer identyfik. kandydata

do służby

Ocena dokumentów za pomocą punktów preferencyjnych

Pisemny test z wiedzy

Rozmowa kwalifikacyjna

Razem

 1.  

4/VI/2018

25

16

34

75

 

7.       Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej kieruje się kandydata

                                                       kandydat z numerem identyfikacyjnym 04/VI/2018

8.   Skierowanie kandydata, o którym mowa w pkt 7, na badania nastąpi w terminie uzgodnionym z komisją lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
i administracji.

9.    Po zakończeniu etapu: ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, komisja przedkłada kierownikowi jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej informację dot. kandydata z najwyższą ilością punktów spełniającego wymagania do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

10.    Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej informacji dot. kandydata do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

                                                                        

     Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej 

                                                                                              st. kpt. Tomasz Nowak


Starogard Gd., dnia 18 lipca 2018 r.

POK.1110.19.8.2018.JC

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu V i VI etapu postępowania kwalifikacyjnego  - w sprawie naboru do służby na stanowisko: stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd. w zmianowym rozkładzie czasu służby.

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gd., po przeprowadzeniu V i VI etapu postępowania kwalifikacyjnego przedstawia poniżej wyniki:

 

 

L.p.

Numer identyfik. kandydata

do służby

Pisemny test z wiedzy                      (min. 11pkt)

Ocena dokumentów za pomocą punktów preferencyjnych

 1.  

4/VI/2018

         16

25

 

                                                

Kandydat zakwalifikowany do dalszego etapu postępowania,  winien stawić się w siedzibie komendy w dniu 20 lipca 2018 r. o godz. 8.00 na VII etap postępowania kwalifikacyjnego, tj. rozmowę kwalifikacyjną.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

1)     autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną;

2)     umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania  wypowiedzi;

3)     wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;

4)     szczegółowe zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

 

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, każdy z członków komisji, odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z wyżej wymienionych elementów wynosi 10 pkt. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów ustalonych w ww. sposób.

 

Nie przystąpienie do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest jednoznaczne z rezygnacją o ubieganie się o przyjęcie do służby w KP PSP w Starogardzie Gd.

                                                  

               Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej 

                                                                                              st. kpt. Tomasz Nowak


         Starogard Gd., dnia    07.2018 r.

POK.1110.19.7.2018.JC

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu IV etapu postępowania kwalifikacyjnego - w sprawie naboru do służby na stanowisko: stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd. w zmianowym rozkładzie czasu służby.

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gd., po przeprowadzeniu czwartego etapu postępowania kwalifikacyjnego (tj. sprawdzeniu umiejętności pływania), przedstawia poniżej wyniki:

 

L.p.

Numer identyfik. kandydata

do służby

Sprawdzian                     z pływania

 1.  

4/VI/2018

zaliczony

 

Kandydat zakwalifikowany do dalszego etapu postępowania,  winien stawić się w siedzibie komendy w dniu 17 lipca 2018 r. o godz. 9.00 na V etap postępowania kwalifikacyjnego, tj. pisemny test z wiedzy.

1.      Test wiedzy składa się z 20 pytań i trwa 25 minut.

2.      Test wiedzy obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.

3.      Test wiedzy przeprowadza się w postaci papierowej.

4.      Pytania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia  odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu.

5.      Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej  11 punktów.

6.      Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej, który podczas testu:

a)     korzysta z pomocy innych osób;

b)     posługuje się urządzeniami służącymi do przekazywania lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania;

c)     rażąco zakłóca przebieg testu w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2.

Kandydat, który uzyska pozytywny wynik z pisemnego testu z wiedzy zostanie zakwalifikowany do VII etapu postępowania, tj. do rozmowy kwalifikacyjnej, po  VI etapie postępowania kwalifikacyjnego, tj. po ocenie złożonych dokumentów.

Rozmowa zostanie przeprowadzona w siedzibie komendy w dniu 20 lipca 2018 r. Nie przystąpienie kandydatów  do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest jednoznaczne z rezygnacją o ubieganie się o przyjęcie do służby w KP PSP w Starogardzie Gd.

                                                           Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej 

                                                                      st. kpt. Tomasz Nowak

         


                                                                                                                                                                                                                                 Starogard Gd., dnia  11.07.2018 r.

POK.1110.19.5.2018.JC

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu II i III etapu postępowania kwalifikacyjnego- w sprawie naboru do służby na stanowisko: stażystyw Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd.w zmianowym rozkładzie czasu służby.

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gd., po przeprowadzeniu drugiego i trzeciego

etapu postępowania kwalifikacyjnego, przedstawia poniżej wyniki:

 

L.p.

Numer identyfik. kandydata

do służby

Próba wydolnościowa

Próby sprawnościowe

Suma punktów

Średnia arytmetyczna uzyskanych punktów (średnia nie mniejsza niż 55)

 

wynik

punkty

Podciąganie na drążku

Bieg po kopercie

Sprawdzian lęku wysokości

wynik

punkty

wynik

punkty

 

1.      

1/VI/2018

9-1

37

15

63

26,44

16

116

38,66

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

2.      

4/VI/2018

10-4

51

16

65

23,09

54

170

56,66

zaliczony

3.      

5/VI/2018

9-8

44

17

66

24,32

37

147

49

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

4.      

6/VI/2018

9-1

37

13

58

24,69

34

129

43

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

5.      

9/VI/2018

8-1

26

9

40

24,78

33

99

33

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

 

 

Kandydat zakwalifikowany do dalszego etapu postępowania, w celu sprawdzenia umiejętności pływania,  winien stawić się w miejscowości

Skarszewy – Jezioro Borówno (główna plaża) w dniu  14 lipca 2018 r. o godzinie 9:30.

Nie przystąpienie  do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest jednoznaczne z rezygnacją o ubieganie się o przyjęcie do służby w KP PSP w Starogardzie

                                                            

 

                                                               Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

                                                                     st. kpt. Tomasz Nowak


  Starogard Gd., dnia 10.07.2018 r.

POK.1110.19.4.2018.JC

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu I etapu postępowania kwalifikacyjnego  - w sprawie naboru do służby na stanowiska: stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd. w zmianowym rozkładzie czasu służby.

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gd., po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego (tj. przeglądzie i sprawdzeniu kompletności dokumentów złożonych przez kandydatów oraz dokonaniu w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydatów wymagań), przedstawia poniżej wyniki:

 (kolejność kandydatów w tabeli poniżej jest zgodna z kolejnością składania dokumentów)

L.p.

Numer identyfikacyjny kandydata

do służby

Status rozpatrzonej oferty

 

1/VI/2018

zakwalifikowana

 

2/VI/2018

niezakwalifikowana

 

3/VI/2018

niezakwalifikowana

 

4/VI/2018

zakwalifikowana

 

5/VI/2018

zakwalifikowana

 

6/VI/2018

zakwalifikowana

 

7/VI/2018

niezakwalifikowana

 

8/VI/2018

niezakwalifikowana

 

9/VI/2018

zakwalifikowana

 

10/VI/2018

niezakwalifikowana

Kandydaci zakwalifikowani winni stawić się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gd.,

ul. Lubichowska 1 w dniu 11.07.2018 r.  o godz. 9.00.

Nie przystąpienie kandydatów  do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest jednoznaczne z rezygnacją o ubieganie się

o przyjęcie do służby w KP PSP w Starogardzie Gd .

UWAGA: Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej są zobowiązani dostarczyć w oryginale przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu.  Kopie zaświadczeń nie będą honorowane.

                                                          

                                                           Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

                                                            st. kpt. Tomasz Nowak


Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gdański

ogłasza nabór kandydatów do służby

 

 • Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór do służby   1
 • Stanowisko służbowe: STAŻYSTA ( stanowisko etatowe: ratownik specjalista ) bezpośrednio związane z działaniami ratowniczo-gaśniczymi w celu wzmocnienia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego;
 • Wymiar etatu: pełny etat
 • Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, zmianowy system służby w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP                            w Starogardzie Gdańskim.
 • Termin składania dokumentów:      06 lipca  2018 r.

 

INFORMACJE WSTĘPNE

1.      Przyjęcie kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, które zarządza i prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.

2.      Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest otwarty i konkurencyjny.

3.      Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczyna się z chwilą publikacji ogłoszenia o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym.

4.      Rekrutację przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta  Powiatowego PSP w Starogardzie Gdańskim.

5.      Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1)     ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym;

2)  test sprawności fizycznej;

3)  rozmowa kwalifikacyjna;

4)  ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 1.  Z uwagi na szczególne predyspozycje oraz wymagania, jakie powinien posiadać strażak na  stanowisku bezpośrednio związanym z działaniami ratowniczymi postępowanie  kwalifikacyjne obejmuje dodatkowe następujące etapy:

1)     sprawdzian lęku wysokości (akrofobia);

2)     test wiedzy;

3)     sprawdzian z pływania.

 

I.          INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

Liczba etatów, na które prowadzony jest nabór

1

Stanowisko

stażysta w służbie przygotowawczej

Stanowisko docelowe

Ratownik specjalista

System pełnienia służby

zmianowy 24/48

Miejsce pełnienia służby

Komenda Powiatowa PSP w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 1

 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

 

Główne obowiązki na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

1.      Bezpośredni udział w prowadzeniu akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń w ramach określonych obowiązków służbowych.

2.      Utrzymywanie powierzonego sprzętu, odzieży osobistej i mienia w czystości oraz pełnej sprawności technicznej.

3.      Pełna znajomość danych taktyczno-technicznych sprzętu oraz środków będących na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

4.      Aktywne uczestnictwo w szkoleniach i ćwiczeniach.

5.      Pełnienie wyznaczonych funkcji w ramach służb wewnętrznych.

6.      Przestrzeganie zasad bhp.

7.      Poddawanie się okresowym badaniom lekarskim i specjalistycznym.

8.      Wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonego.

Dodatkowe informacje: Strażak może być wyznaczony do prowadzenia pojazdów pożarniczych. W czasie realizacji obowiązków służbowych strażak może przebywać w warunkach zagrożenia życia i zdrowia. Strażak delegowany będzie na przeszkolenie składające się z III bloków:

I    2 m-ce w systemie skoszarowanym,

II   praktyka zawodowa w macierzystej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej,

III  2 m-ce w systemie skoszarowanym.

 1. WYMAGANIA USTAWOWE STAWIANE KANDYDATOM - OBOWIĄZKOWE

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art.28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) tj.:

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. korzystać z pełni praw publicznych,
 3. być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. posiadać wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 5. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

oraz w art. 34 ust. 4 i 5 w/w ustawy tj.: posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).

 1. WYMAGANIA PREFEROWANE STAWIANE KANDYDATOM

1.      Wymagania preferowane ze względu na specyfikę stanowiska docelowego: wykształcenie wyższe  kierunkowe z zakresu chemii, biologii lub fizyki lub tytuł technika w zakresie zbliżonym do chemii, biologii lub fizyki.

2.      Wymagania preferowane stawiane kandydatom przedstawione są w kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego i stanowią podstawę do przyznania punktów gratyfikacyjnych.

   IV.          WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

Kandydat w terminie min. 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia naboru,
tj. do 06.07.2018r. składa następujące dokumenty:

1.      Podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (napisane odręcznie i podpisane czytelnie przez kandydata)

2.      Życiorys (CV) – należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego (napisane odręcznie i podpisane czytelnie przez kandydata),

3.      Podpisana własnoręcznie i czytelnie przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie  z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

4.      Podpisane własnoręcznie i czytelnie przez kandydata oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

UWAGA: Wymagane oświadczenia, o których mowa w pkt. 3 i 4 należy wypełnić według wzoru określonego w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia

5.      Zaświadczenie o uzyskanym wyniku testu sprawności fizycznej z innej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której był przeprowadzany w ciągu ostatnich 6 m-cy nabór do służby, liczony od daty jego zakończenia (jeżeli kandydat posiada).

6.      Kserokopię książeczki wojskowej (nie dotyczy kobiet) – strony zawierające następujące informacje:

a)     dane osobowe,

b)     adnotacje o poborze – kategoria zdrowia (wymagana kat. A),

c)     stosunek do służby wojskowej (odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy).

Kandydat zakwalifikowany do testu sprawności fizycznej najpóźniej w dniu 11.07.2018r. składa:

7.      Zaświadczenie lekarskie (ORYGINAŁ) o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej. UWAGA: Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej  Straży Pożarnej jest obowiązany dostarczyć w oryginale przed przystąpieniem do testu sprawności  fizycznej zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu.

 

Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej w terminie od 17.07.2018r. do   18.07.2018r. składa:

8.      Kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby.

9.      Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności.

10.   Zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.

Ważne informacje:

Honorowane będą tylko prawidłowo wystawione zaświadczenia lekarskie i prawidłowo wypełnione oświadczenia na drukach pobranych ze strony internetowej lub w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.

Przedłożenie oświadczeń na innych drukach, brak kompletu dokumentów określonych w ogłoszeniu spowoduje niezakwalifikowanie kandydata do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację:

„Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data, własnoręczny podpis kandydata.

Kopie dokumentów, które nie będą potwierdzone za zgodność z oryginałem nie będą brane pod uwagę.

Dokumenty winny być ułożone w kolejności i ponumerowane.

Po złożeniu przez kandydata dokumentów komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny, wykorzystywany podczas całego postępowania kwalifikacyjnego i podaje do wiadomości kandydatowi.

 1. MIEJSCE UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego udziela funkcjonariusz zajmujący się sprawami organizacyjno – kadrowymi pod numerem telefonu (58) 5601517, w godz. 730-1530.

Informacje o wynikach poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego nie będą udzielane telefonicznie.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Dokumenty, o których mowa w pkt IV ppkt 1-6 należy, składać w zaklejonej kopercie (format A4) podpisanej czytelnie imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem „Nabór do służby w PSP na stanowisko: stażysta w służbie przygotowawczej w systemie zmianowym”:

·        osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim  w godz. 730 do 1530 lub

·        listownie (wymagana forma wysyłki : listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim,  ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gdański

Uwaga! Osoby składające dokumenty  listownie zobowiązani są do samodzielnego ustalenia w KP PSP Starogard Gdański nr ewidencyjnego przyznanego przez komisję pod wskazanym nr telefonu.

 

Ostateczny termin przyjmowania dokumentów aplikacyjnych upływa z dniem  06 lipca 2018 r. o godz. 15:30.

 

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną dostarczone po terminie (decyduje data wpływu aplikacji, a nie data stempla pocztowego), niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań określonych w ogłoszeniu są wyłączone z dalszego etapu, co jest równoznaczne z uzyskaniem przez kandydata negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

Każdemu kandydatowi nadany zostanie numer identyfikacyjny, który otrzyma w momencie składania dokumentów, bądź zostanie mu przekazany telefonicznie w przypadku złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty. W oparciu o przyznane kandydatom numery identyfikacyjne, będą ogłaszane wyniki poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

2.      Zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w pkt IV ppkt 7 należy dostarczyć przed rozpoczęciem testu sprawności fizycznej tj. w dniu  11 lipca 2018 r.

3.      Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej składają dokumenty, o których mowa w pkt IV ppkt 08-10, w zaklejonej kopercie (format A4) z umieszczonym na niej numerem identyfikacyjnym kandydata w sekretariacie Komendy od dnia 17 lipca 2018 r. do 18 lipca 2018 r. godz. 15: 30.

Wyniki poszczególnych etapów naboru oraz miejsce i termin przeprowadzenia poszczególnych etapów zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej:

http://7hpw191kbj.ssdip.bip.gov.pl/

www. strazstarogard.pl

Zamknięte koperty z ofertami kandydatów zostaną otwarte przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gdańskim. Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym oraz przeprowadza test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną oraz dodatkowe etapy postępowania.

Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów postępowania oraz opublikowanie wyników  i rozstrzygnięcia naboru mogą ulec zmianie z uzasadnionych przyczyn. Kandydaci zostaną powiadomieni o ewentualnych zmianach.

  VII.          SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI KANDYDATA, KTÓRY NIE ZAKWALIFIKOWAŁ SIĘ DO KOLEJNYCH ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów lub nie przystąpiły do któregokolwiek z etapów postępowań, będzie można odebrać osobiście w sekcji ds. organizacyjno – kadrowych tutejszej Komendy do 14 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Dokumenty nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty dotyczące kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną przewidziani do przyjęcia do służby, a  uzyskają pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, będzie można odebrać osobiście w sekcji ds. organizacyjno – kadrowych tutejszej Komendy do 14 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Dokumenty nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

 1. ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zgodnie z Zarządzeniem.

Komisja kwalifikacyjna przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z:

1.      Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.),

2.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 672),

3.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 2191, z 2015 r. poz. 720 oraz z 2018 r. poz. 673).

Przed rozpoczęciem każdego z etapów postępowania, kandydat jest zobowiązany okazać dokument potwierdzający jego tożsamość. Komisja zapoznaje kandydata z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania danego etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z VIII etapów:

ETAP I – ocena dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym – do  06.07.2018 r.

Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu. Złożenie przez kandydatów dokumentów niekompletnych lub nie spełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

Wyniki I etapu postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy w terminie do dnia  10.07.2018 r.

ETAP II – test sprawności fizycznej –   11.07.2018 r.

Test sprawności fizycznej składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które przeprowadza się i ocenia w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Próbę wydolnościową oraz próby sprawnościowe testu sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym w pomieszczeniu zamkniętym o utwardzonej nawierzchni. Kandydat do każdej z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów mężczyzn i kobiet na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmuje:

a)     próbę wydolnościową

Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału. Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem. Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10 – 9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 – numer 20-metrowego odcinka.

 

Liczba odcinków

1 odc.

2 odc.

3 odc.

4 odc.

5 odc.

6 odc.

7 odc.

8 odc.

9 odc.

10 odc.

11 odc.

12 odc.

Czas odcinka

(s)

Poziom

Przebiegnięty dystans (m)

1

20

40

60

80

100

120

140

         

9,0

2

160

180

200

220

240

260

280

300

       

8,0

3

320

340

360

380

400

420

440

460

       

7,5

4

480

500

520

540

560

580

600

620

640

     

7,2

5

660

680

700

720

740

760

780

800

820

     

6,8

6

840

860

880

900

920

940

960

980

1000

1020

   

6,5

7

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

   

6,2

8

1240

1260

1280

1300

1320

1340

1360

1380

1400

1420

1440

 

6,0

9

1460

1480

1500

1520

1540

1560

1580

1600

1620

1640

1660

 

5,7

10

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

 

5,5

11

1900

1920

1940

1960

1980

2000

2020

2040

2060

2080

2100

2120

5,3

12

2140

2160

2180

2200

2220

x

x

x

x

x

x

x

5,1

 

b)     podciąganie na drążku

Drążek jest umieszczony na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test sprawności fizycznej. Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych. Na komendę „start” podciąga się, tak aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, tj. nie podciągnie się na drążku do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na drążku o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo zaliczonych podciągnięć. Podczas wykonywania ćwiczenia jest dozwolona praca tułowia i nóg. Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

c)     bieg po kopercie

Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m, na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy o szerokości 5 cm krzyże mają wymiary 20 x 20 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160–180 cm – podstawa tyczki w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek). Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuje pozycję startową. Na komendę „start” kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A–B–E–C–D–E–A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Kandydat może popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy.


Rysunek przedstawiający schemat biegu po kopercie.

 

ZAKRES OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

(przeliczeniowe tabele punktowe)

Indywidualne wyniki kandydatów do służby, uzyskane w poszczególnych próbach, są przeliczane na punkty przypisane do konkretnego wyniku według tabeli. Ocenę (w skali 6-stopniowej) wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów.

Skala ocen

Średnia arytmetyczna uzyskanych punktów z prób

Ocena

cyfrowo

słownie

61 pkt i powyżej

6

wybitna

56–60 pkt

5

bardzo dobra

51–55 pkt

4

dobra

46–50 pkt

3

dostateczna

41–45 pkt

2

słaba

40 pkt i poniżej

1

niedostateczna

nieprzystąpienie do okresowej oceny sprawności fizycznej

negatywna

 

 

TABELA PUNKTOWA

(przeliczenie uzyskanych wyników na punkty)

 

LICZBA PUNKTÓW

Podciąganie się na drążku

(liczba powtórzeń)

Rzut piłką lekarską 2 kg

(odległość w metrach)

Bieg po kopercie

(czas w sekundach)

Beep test

(poziom – liczba odcinków)

75

26

10,00

22,00

12 – 5

74

25

9,90

22,05

12 – 4

73

24

9,80

22,10

12 – 3

72

23

9,70

22,15

12 – 2

71

22

9,60

22,20

12 – 1

70

21

9,50

22,25

11 – 12

69

20

9,40

22,30

11 – 11

68

19

9,30

22,35

11 – 10

67

18

9,20

22,40

11 – 9

66

17

9,10

22,45

11 – 8

65

16

9,00

22,50

11 – 7

64

 

8,90

22,55

11 – 6

63

15

8,80

22,60

11 – 5

62

 

8,70

22,65

11 – 4

61

14

8,60

22,70

11 – 3

60

 

8,50

22,75

11 – 2

59

 

8,40

22,80

11 – 1

58

13

8,30

22,85

10 – 11

57

 

8,20

22,90

10 – 10

56

 

8,10

22,95

10 – 9

55

12

8,00

23,00

10 – 8

54

   

23,05

10 – 7

53

 

7,90

23,10

10 – 6

52

   

23,15

10 – 5

51

 

7,80

23,20

10 – 4

50

11

 

23,25

10 – 3

49

 

7,70

23,30

10 – 2

48

   

23,35

10 – 1

47

 

7,60

23,40

9 – 11

46

   

23,45

9 – 10

45

10

7,50

23,50

9 – 9

44

   

23,60

9 – 8

43

 

7,40

23,70

9 – 7

42

   

23,80

9 – 6

41

 

7,30

23,90

9 – 5

40

9

 

24,00

9 – 4

39

 

7,20

24,10

9 – 3

38

   

24,20

9 – 2

37

 

7,10

24,30

9 – 1

36

   

24,40

8 – 11

35

8

7,00

24,50

8 – 10

34

   

24,60

8 – 9

33

 

6,90

24,70

8 – 8

32

   

24,80

8 – 7

31

 

6,80

24,90

8 – 6

30

7

 

25,00

8 – 5

29

 

6,70

25,10

8 – 4

28

   

25,20

8 – 3

27

 

6,60

25,30

8 – 2

26

   

25,40

8 – 1

25

6

6,50

25,50

7 – 10

24

   

25,60

7 – 9

23

 

6,40

25,70

7 – 8

22

   

25,80

7 – 7

21

 

6,30

25,90

7 – 6

20

5

 

26,00

7 – 5

19

 

6,20

26,10

7 – 4

18

   

26,20

7 – 3

17

 

6,10

26,30

7 – 2

16

   

26,40

7 – 1

15

4

6,00

26,50

6 – 10

14

   

26,60

6 – 9

13

 

5,90

26,70

6 – 8

12

   

26,80

6 – 7

11

 

5,80

26,90

6 – 6

10

3

 

27,00

6 – 5

9

 

5,70

27,10

6 – 4

8

   

27,20

6 – 3

7

 

5,60

27,30

6 – 2

6

 

5,50

27,40

6 – 1

5

2

5,40

27,50

5 – 9

4

 

5,30

27,60

5 – 8

3

 

5,20

27,70

5 – 7

2

 

5,10

27,80

5 – 6

1

1

5,00

27,90

5 – 5

 

Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia dla mężczyzn – co najmniej 55 pkt., a dla kobiet – co najmniej 45 pkt.

W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniża się minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt – dla mężczyzn i 30 pkt – dla kobiet.

ETAP III – sprawdzian braku lęku wysokościowego (akrofobia) –   11.07.2018 r.

Sprawdzian braku lęku wysokości przeprowadza się w ubiorze sportowym. Próba polega na samodzielnym wejściu i zejściu po drabinie mechanicznej (przy asekuracji), nachylonej pod kątem 75o, na wysokość 20 metrów. Kandydat ma prawo do jednej próby wejścia. Ocena próby wysokościowej: zaliczona lub niezaliczona. Nie zaliczenie próby eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Wyniki II i III etapu postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy w terminie do dnia  13.07.2018 r.

ETAP IV – sprawdzian z pływania –   14.07.2018 r.

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem  w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

 

Próba przeprowadzona zostanie na basenie pływackim. Nie zaliczenie próby jest równoznaczne            z wyeliminowaniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

 

Kandydaci przystępujący do sprawdzenia umiejętności pływania  winni stawić się na basenie              w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Zblewska 18 w Starogardzie Gd. w dniu                                14 lipca  2018 r. o godzinie 11:30.

 

Wyniki IV etapu i lista kandydatów zakwalifikowanych do V etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń KP PSP w Starogardzie Gd. w dniu  16 lipca  2018 r.

 

 

ETAP V - pisemny test z wiedzy, który odbędzie się w siedzibie komendy w dniu 17 lipca 2018 r. o godz. 9.00

1.      Test wiedzy składa się z 20 pytań i trwa 25 minut.

2.      Test wiedzy obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.

3.      Test wiedzy przeprowadza się w postaci papierowej.

4.      Pytania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt.                      W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu.

5.      Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej                            11 punktów.

6.      Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej, który podczas testu:

a)     korzysta z pomocy innych osób;

b)     posługuje się urządzeniami służącymi do przekazywania lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania;

c)     rażąco zakłóca przebieg testu w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2.

Wyniki zostaną kandydatom odczytane w dniu 17 lipca 2018 r.

ETAP VI – ocena dokumentów złożonych przez kandydatów do służby zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej –   19. 07.2018 r.

Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego. Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie punktowym.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata wynosi 60 pkt.

Przy postępowaniu kwalifikacyjnym przyjmuje się następujący system punktowy, stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności:

SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJI Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYKSZTAŁCENIA, WYSZKOLENIA LUB POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

Preferencje, za które obligatoryjnie są przyznawane punkty:

1)     szkolenie podstawowe w zawodzie strażak – 20 punktów;

2)     posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa – 25 punktów;

3)     posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa – 30 punktów;

4)     posiadanie tytułu zawodowego inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej – 15 punktów;

5)     uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650) – 5 punktów;

6)     uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – 15 punktów;

7)     wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP – 5 punktów;

8)     wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP+RT – 10 punktów;

9)     wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP+RT+RW – 15 punktów;

10)  wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP według programu z dnia 17 listopada 2015 r. – 15 punktów;

11)  ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania – 5 punktów;

12)  wykształcenie wyższe, z tytułem zawodowym inżynier lub magister inżynier, o kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby – 15 punktów;

13)  prawo jazdy kat. C – 5 punktów;

14)  prawo jazdy kat. C+E – 10 punktów;

15)  prawo jazdy kat. D – 5 punktów;

16)  inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku - w sumie do 15 punktów (np. wykształcenie wyższe  kierunkowe z zakresu chemii, biologii lub fizyki lub tytuł technika w zakresie zbliżonym do chemii, biologii lub fizyki, uprawnienia do obsługi podnośników, drabin mechanicznych, itp.), nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie;

17)  dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym, lub obsługi w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzony nabór - 15 punktów.

Sposób liczenia punktów:

1)     za kwalifikacje wymienione w pkt 1–3 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

2)     za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

3)     za kwalifikacje wymienione w pkt 7–10 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

4)     za kwalifikacje wymienione w pkt 7–10 przyznaje się punkty jedynie w przypadku potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej straży pożarnej komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej aktywnego członkostwa przez udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach – w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (w okresie jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia, tj. terminu składania dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia);

5)     w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 13–15 punkty sumuje się, z zastrzeżeniem że nie można łączyć pkt 13 i 14.

Wyjaśnienie użytych skrótów:

SP – szkolenie podstawowe strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;

RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;

RW – szkolenie strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

Wyniki VI etapu postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy w terminie do dnia 19.07.2018 r.

ETAP VII – rozmowa kwalifikacyjna –  20 .07.2018 r.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

1)     autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną;

2)     umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania  wypowiedzi;

3)     wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;

4)     szczegółowe zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

 

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, każdy z członków komisji, odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z wyżej wymienionych elementów wynosi 10 pkt. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów ustalonych w ww. sposób.

 

Wyniki VII etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń KP PSP w Starogardzie Gdańskim  w dniu   23.07.2018 r.

 

ETAP VIII – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej

 

Kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej, kieruje się do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Terminy poszczególnych etapów mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (np. duża liczba kandydatów, warunki atmosferyczne, działania ratowniczo-gaśnicze lub inne zdarzenia losowe). Ewentualna zmiana terminu będzie niezwłocznie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej Komendy.

Nieobecność kandydatów na którymkolwiek z etapów prowadzonego naboru wiąże się z uzyskaniem negatywnego wyniku z postepowania kwalifikacyjnego.

DODATKOWE INFORMACJE

1.      Wzory wymaganych oświadczeń są dostępne do pobrania na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim pod adresem, www.strazstarogard.pl lub w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 1, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530.

2.      Brak jakiegokolwiek dokumentu bądź oświadczenia dyskwalifikuje kandydata do udziału w kolejnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

3.      Kandydaci są zobowiązani okazać ważny dokument potwierdzający tożsamość przed etapem II, III, IV, V i VI postępowania kwalifikacyjnego, w którym biorą udział oraz na każde żądanie przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej. Brak ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość spowoduje wykluczenie kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

4.      Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nie przystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

5.      Informacje o wynikach końcowych nie będą udzielane telefonicznie, nie dotyczy kandydatów, którzy zostaną skierowani na badania w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

6.      Kandydat bezpośrednio w siedzibie Komendy może wnieść do przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później niż w dniu następnym (roboczym) od dnia podania ich do wiadomości (zastrzeżenia przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 – termin wpływu do sekretariatu Komendy). Zastrzeżenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja kwalifikacyjna rozpatruje zastrzeżenia kandydata w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżenia. Informacje o sposobie rozpatrywania zastrzeżeń kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście w terminie wskazanym powyżej.

7.      Po zakończeniu każdego etapu postępowania jego wyniki – w oparciu o przyznane wcześniej numery identyfikacyjne – będą publikowane na stronie internetowej Komendy pod adresem: http://7hpw191kbj.ssdip.bip.gov.pl/, www.strazstarogard.pl na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 1.

8.      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (m. in. kosztów dojazdów, w tym związanych z ustaleniem zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP, badań wstępnych, odpisów dokumentów, zaświadczeń, itp.).

9.      Uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez okres 6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być wykorzystywany przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

10.   Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim listy z wyłonionym kandydatem z orzeczoną zdolnością fizyczną i psychiczną do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 


 ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o naborze

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3. Oświadczenie