Starogard Gdański,  21 listopada 2018 r.

Informuję, iż w wyniku zakończenia w dniu 21 listopada 2018 r. procedury naboru na stanowisko Inspektora ds. technicznych w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy ul. Lubichowska 1, została wybrana

 

Pani Małgorzata Wiśniewska

 zam. Klonówka, powiat starogardzki

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Wiśniewska posiada wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjno - biurowym, które zawarte były w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektor ds. technicznych. Kandydatka zaprezentowała wymagany poziom znajomości zagadnień dotyczących stanowiska inspektor ds. technicznych.  Ponadto kandydatka posiada prawo jazdy kategorii B. Na pytania członków Komisji odpowiadała rzeczowo i swobodnie, wykazując dobrą orientację w przedmiocie zagadnień związanych ze stanowiskiem ds. technicznych. Wywarła wrażenie osoby komunikatywnej i ambitnej. Biorąc pod uwagę wykształcenie i praktykę zawodową oraz autoprezentację na rozmowie kwalifikacyjnej Komisja ds. naboru uznała, że Pani Małgorzata Wiśniewska była najbardziej wiarygodnym kandydatem spośród pozostałych osób, które stawiły się na rozmowie kwalifikacyjnej oraz w najwyższym stopniu spełniła wymagania zawiązane ze stanowiskiem inspektora ds. technicznych.

Przewodniczący Komisji ds. naboru

st. kpt. Tomasz Nowak


Starogard Gdański,  21 listopada 2018 r.

POK.1110.6..2018.JC

Informacja o wynikach III etapu naboru na stanowisko

INSPEKTORA ds. TECHNICZNYCH  w korpusie służby cywilnej

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

Komisja do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektor ds. technicznych w korpusie służby cywilnej w składzie :

1)     st. kpt. Tomasz Nowak – Przewodniczący Komisji,

2)     kpt. Karina Stankowska – członek,

3)     kpt. Justyna Ciara – członek,

4)     st. asp. Sławomir Mikulski – członek,

powołana przez  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim Zarządzeniem nr 25/2018 z dnia 15 października 2018 r. przeprowadziła:

w dniu 19 listopada 2018 r.  III etap naboru – rozmowy kwalifikacyjne

Wyniki przedstawiają się następująco:

 

Lp.

Nazwisko i imię

 kandydata

Punkty za rozmowę kwalifikacyjną

1.      

Wiśniewska Małgorzata

5

2.      

Piepiórka Karolina

4,75

3.      

Piotrzkowska Anna

3,12

4.      

Niemczyk-Wandowska Patrycja

2,87

5.      

Januszewska Karolina

2,25

 

 

                                                             

 

 

  

 

Przewodniczący Komisji ds. naboru

                                                                        st. kpt. Tomasz Nowak


Starogard Gdański,  14 listopada 2018 r.

Informacja o wynikach II etapu naboru na stanowisko

INSPEKTORA ds. TECHNICZNYCH  w korpusie służby cywilnej

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

Informujemy, iż Komisja ds. naboru do pracy na stanowisko Inspektora  ds. Technicznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Starogardzie Gdańskim
przeprowadziła II etap postępowania, tj. pisemny test wiedzy, którego wyniki przedstawiają się następująco:

 

   1.     Małgorzata Wiśniewska                    – 7 pkt;

  2.     Anna Piotrzkowska                          – 6 pkt;

       3.     Patrycja Niemczyk – Wandowska     – 4,5 pkt;

      4.     Karolina Piepiórka                            – 4,5 pkt;

       5.     Karolina Januszewska                     – 3,75 pkt;

       6.     Małgorzata Tarnowska                       – 3,5 pkt;

    7.     Zbigniew Ossowski                            – 3 pkt;

     8.     Magdalena Hinz                                 – 1,5 pkt

 

Ponadto informujemy, iż 3 osoby nie stawiły się na II etap postępowania, co równoznaczne jest z rezygnacją z dalszego ubiegania się o pracę  na stanowisku Inspektor ds. technicznych
           w tut. Komendzie.

W związku z powyższym pięciu kandydatów z najwyższą liczbą punktów zostało zakwalifikowanych na rozmowę, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie
          tut.   Komendy, przy  ul. Lubichowskiej 1.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie do sekretariatu wraz z dowodem osobistym.

Niestawienie się kandydata na kolejny etap postępowania będzie traktowane jako rezygnacja z dalszego ubiegania się o pracę na stanowisku Inspektor ds. technicznych w tut. Komendzie.

                                                             Przewodniczący Komisji ds. naboru

                                                                        st. kpt. Tomasz Nowak


Starogard Gdański,  07 listopada 2018 r.

Informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko

INSPEKTORA ds. TECHNICZNYCH  w korpusie służby cywilnej

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

 

Informujemy, iż Komisja ds. naboru dokonała analizy złożonych ofert pracy na stanowisko Inspektora ds. Technicznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Starogardzie Gdańskim i wyłoniła 11 poniższych kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, a tym samym zostali zakwalifikowani

do II etapu postępowania, tj. na test pisemny sprawdzający wiedzę z zakresu zadań na stanowisku Inspektor ds. technicznych:

(kolejność kandydatów zgodna jest z kolejnością składania dokumentów)

1.     Karolina Piepiórka;

2.     Karol Groen;

3.     Zbigniew Ossowski;

4.     Karolina Januszewska;

5.     Małgorzata Wiśniewska;

6.     Patrycja Niemczyk – Wandowska;

7.     Magdalena Hinz;

8.     Mirosław Sipa;

9.     Daria Klein;

10. Małgorzata Tarnowska;

11. Anna Piotrzkowska

 

Ponadto informujemy, iż 4 oferty pracy na stanowisko Inspektora  ds. Technicznych nie spełniały wymagań formalnych lub  nie były kompletne.

 

Uprzejmie informujemy, iż test pisemny odbędzie się 13 listopada 2018 r. tj. wtorek,  godz. 10:00 w siedzibie Komendy, przy  ul. Lubichowska 1.

Prosimy zgłaszać się do sekretariatu wraz z dowodem osobistym. 

Nie więcej niż pięciu kandydatów z najwyższą liczbą punktów zostanie zakwalifikowanych na rozmowę, która planowana jest na 19 listopada 2018 r., godz.10:00. Uwaga zmiana terminu!

  

         Niestawienie się kandydata na kolejny etap postępowania będzie traktowane jako rezygnacja z dalszego ubiegania się o pracę na stanowisku

Inspektor ds. technicznych w tutejszej Komendzie.

                                                 

                                                                                                                              Przewodniczący Komisji ds. naboru

                                                                                                                                         st. kpt. Tomasz Nowak


OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

w Starogardzie Gdańskim ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

 

INSPEKTORA ds. TECHNICZNYCH w korpusie służby cywilnej

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 1

 

z dnia 17 października 2018 r.

Wymiar etatu: 1

 

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

                 ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gdański

 

Miejsce wykonywania pracy: KP PSP Starogard Gdański

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KP PSP Starogard Gd., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

 

Nabór organizowany jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1559  ze zm.).

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-         prowadzenie gospodarki magazynowej Komendy,

-         prowadzenie obsługi mieszkaniowej (równoważnik za remont lokalu, za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, jednorazowy przejazd) strażaków.

-         prowadzenie spraw socjalno – bytowych strażaków Komendy,

-         prowadzenie spraw związanych z gospodarką transportową i materiałową, w tym zlecanie czynności związanych z niezbędnymi okresowymi przeglądami technicznymi pojazdów, sprzętu silnikowego
i specjalistycznego oraz elementów wyposażenia i wyekwipowania osobistego funkcjonariuszy zgodnie
 z obowiązującymi przepisami,

-         udział w realizacji zakupów części zamiennych, paliw, materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Komendy,

-         zastępowanie osoby zajmującej samodzielne stanowisko pracy ds.  kwatermistrzowskich w przypadku jej nieobecności.

 

Warunki pracy na stanowisku pracy:

-         praca w systemie codziennym od pon. do pt. w godz. 7:30 – 15:30, z możliwością wystąpienia konieczności pracy w godzinach nadliczbowych, w tym porze nocnej m.in. w przypadku wystąpienia działań ratowniczo – gaśniczych, podczas których pracownik obowiązany jest do zapewnienia zabezpieczania logistycznego na terenie akcji,

-         praca administracyjno – biurowa oraz praca w terenie związana z prowadzeniem współpracy
z oferentami, kontrahentami w celu realizacji zadań dotyczących zakupów, zleceń wykonania usługi itp.,

-         realizowanie przypisanego zakresu czynności wymaga konieczności prowadzenia pojazdów służbowych,

-         z uwagi na wykonywanie zadań z zakresu zaopatrzenia, praca może wiązać się z koniecznością podnoszenia, przenoszenia rzeczy o wadze maksymalnej nie przekraczającej dozwolonych norm bhp,

-         praca wymaga pełnej gotowości i dyspozycyjności,

-         wykonywanie obowiązków służbowych wiąże się ze stosunkowo częstym działaniem pod presją czasu                          w warunkach napięcia nerwowego.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

-         uciążliwe warunki pracy mogą wiązać się z nietypowymi godzinami pracy, np. w porze nocnej, w dni wolne od pracy, poza normalnymi godz. pracy, w związku z koniecznością zapewnienia logistycznego podczas działań ratowniczo – gaśniczych,

-         narzędziami pracy są komputer oraz samochód służbowy,

-         istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po kompleksie budynków Komendy w ramach realizowania zadań na stanowisku pracy ds. technicznych.

 

Wymagania niezbędne, tzn. konieczne do podjęcia pracy na stanowisku Inspektora
ds. technicznych:

 

Zgodnie z art. 4 w/w ustawy w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1.      jest obywatelem polskim,

2.      korzysta z pełni praw publicznych,

3.      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.      posiada kwalifikacje wymagane na stanowisko określone w naborze,

5.      cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Pozostałe wymagania niezbędne:

-         wykształcenie: średnie,

-         doświadczenie zawodowe:  min. 6 miesięcy  na stanowisku administracyjno – biurowym lub odbyty staż na stanowisku administracyjno – biurowym łącznie,

-         prawo jazdy kategorii B,

-         znajomość ustaw:

§  o Państwowej Straży Pożarnej (ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r., tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1313 ze zm.),

§  o służbie cywilnej  (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r., tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.)

§  Prawo zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., tekst jedn.  Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),

§  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

 

Wymagania dodatkowe, tzn. pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku pracy:

 

-         znajomość specyfiki służby i pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,

-         znajomość obsługi komputera w zakresie Word, Excel, poczta elektroniczna,

-         doświadczenie zawodowe na stanowiskach o podobnym zakresie czynności i obowiązków,

-         prawo jazdy kategorii C,

-         samodzielność,

-         inicjatywa,

-         zdolność uczenia się,

-         umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         napisany własnoręcznie życiorys i list motywacyjny

-         kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-         oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

-         kopie dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne ( w tym prawo jazdy)

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-         kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

-         kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe.

 

 

Termin składania dokumentów:  do dnia 02 listopada 2018 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Zainteresowani proszeni są o składanie wyżej wymienionych dokumentów w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „ Oferta pracy na Inspektora ds. technicznych”
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd. ul. Lubichowska 1, sekretariat Komendanta (piętro I – pok. 1.1) lub drogą pocztową pod adresem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd. ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gd.   Dla dokumentów przesłanych pocztą obowiązuje data wpływu dokumentacji do tut. Komendy.

Dane osobowe – Klauzula Informacyjna                

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

1.      Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 1.

2.      W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3.      Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
w sprawie naboru do służby cywilnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO.

4.      Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są – nie istnieją odbiorcy.

5.      Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.      Pani(a) dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

7.      Posiada Pan(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.      Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.      Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku przedłożenia dokumentów wymaganych w naborze do służby będzie brak możliwości uczestnictwa w postępowaniu.

10.    Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Inne informacje:

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Proponowane wynagrodzenie: ok. 2.700 zł. brutto  ( w tym % wynikający z wysługi lat)

Życiorys i list motywacyjny musi być napisany własnoręcznie, a oświadczenia muszą być  własnoręcznie podpisane.

Oferty otrzymane po terminie,  niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań formalnych zostaną wyłączone z dalszego etapu naboru.

Lista osób spełniających wymogi formalne i zakwalifikowanych na pisemny test sprawdzający wiedzę z zakresu zadań stanowisku Inspektora ds. technicznych zostanie umieszczona na stronie internetowej  Komendy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy do dnia   07 listopada 2018 r. Test, o którym mowa wyżej, odbędzie się dnia 13 listopada  2018 r. o godz. 10:00.

Nie więcej niż pięciu kandydatów z najwyższą liczbą punktów z testu zostanie zakwalifikowanych na rozmowę, która planowana jest na: 16 listopada 2018 r. godz. 10:00

Wynik naboru: do 21 listopada 2018 r.

Planowana data zatrudnienia: do dnia 01 grudnia 2018 r.

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy prace w służbie cywilnej umowę o pracę zawiera się na czas określony wynoszący 12 miesięcy.

Szczegóły dot. naboru na stronie: http://www.strazstarogard.pl/

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG NABORU

 

Nabór na stanowisko INSPEKTORA ds. TECHNICZNYCH w korpusie służby cywilnej w tutejszej Komendzie będzie przeprowadzony przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Komendanta Powiatowego PSP
w Starogardzie Gd.

 

Nabór odbędzie się w następujących etapach:

 

ETAP 1)     wstępna ocena ofert oraz ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne, którzy
            jednocześnie zostaną zakwalifikowani na pisemny test wiedzy związanej z zakresem
           czynności na stanowisku;

 

  w/w lista kandydatów (zawierająca imię i nazwisko) zostanie niezwłocznie, nie później niż do dnia                 
 
07 listopada 2018 r.,  umieszczona na stronach naszej Komendy a także na tablicy ogłoszeń                   
  w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gd.

 

ETAP 2)    test sprawdzający zakres posiadanej wiedzy związanej z zakresem obowiązków na stanowisku 
              inspektor ds. technicznych, który odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 10:00  
 

Test wiedzy ogólnej będzie składał się z 15 pytań, wśród których będą pytania jednokrotnego wyboru lub  pytania opisowe oraz krótkie zadania matematyczne. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź można będzie uzyskać 0,5 pkt. Kandydaci otrzymają arkusz pytań, na który będą musieli odpowiedzieć w ciągu 30 minut. Nie więcej niż pięciu kandydatów z najwyższą liczbą punktów zostanie zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną. Suma punktów uzyskana z testu zostanie doliczona do punktacji z rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogłoszenie wyników uzyskanych przez kandydatów nastąpi niezwłocznie po zakończeniu testu.

 

ETAP 3)    przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z zakwalifikowanymi kandydatami w dniu

                  16 listopada 2018 r. godz. 10:00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gd.;

 

        Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzą członkowie Komisji Rekrutacyjnej. Rozmowa będzie punktowana. Każdy z kandydatów będzie oceniany pod kątem ogólnej autoprezentacji, posiadanego doświadczenia zawodowego, wiedzy z zakresu z zamówień publicznych i postępowania administracyjnego, znajomości specyfiki służby i pracy w Państwowej Straży Pożarnej, a także orientacji w przedmiocie zadań i obowiązków związanych typowo ze stanowiskiem inspektor ds. technicznych wymienionych w ogłoszeniu o naborze. Ponadto Komisja będzie zwracała uwagę na zdolności interpersonalne kandydata, w tym umiejętność przekonywania i argumentowania. Za rozmowę kwalifikacyjną będzie można uzyskać do 5 punktów.       

 

ETAP 4)   wybór kandydata.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie BIP-u naszej Komendy oraz na stronie BIP-u Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do dnia 21 listopada 2018 r.

 

UWAGA: Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów postępowania oraz opublikowanie wyników
i rozstrzygnięcia naboru mogą ulec zmianie z uzasadnionych przyczyn. Kandydaci zostaną powiadomieni
o ewentualnych zmianach.

W związku z powyższym kandydaci zobowiązani są do bieżącego monitorowania komunikatów w sprawie kolejnych etapów naboru ukazujących się na stronie internetowej Komendy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gd. Nieprzystąpienie do kolejnego etapu naboru przez kandydata będzie traktowane jako rezygnacja z dalszego ubiegania się o pracę na stanowisku Inspektor ds. technicznych.

 

 

Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia kandydata do służby cywilnej w Państwowej Straży Pożarnej podejmie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.

 

Informacja o sposobie postępowania z ofertami:

Dokumenty złożone przez kandydatów do służby cywilnej w związku z ogłoszonym naborem w KP PSP
w Starogardzie Gd. po upływie 14 dni od dnia zakończenia naboru mogą być odebrane osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu odbioru z komórką ds. kadrowych KP PSP w Starogardzie Gd. Dokumenty nieodebrane  zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje:

tel. (058) 560-15-17 - kpt. mgr inż. Justyna Ciara – Starszy Specjalista  ds. organizacyjno - kadrowych

 

 

 

Dla kandydata (materiał pomocniczy):

 

Wykaz terminów

 

związanych z naborem na stanowisko

Inspektora ds. technicznych w korpusie służby cywilnej

w Komendzie Powiatowej PSP w Starogardzie Gd.

 

 

1.     

Data ogłoszenia naboru:

17 października 2018 r.

2.     

Termin składania dokumentów:

 

02 listopada 2018 r.

3.     

Ogłoszenie listy osób spełniających wymogi formalne i zakwalifikowanych na test pisemny sprawdzający wiedzę:

 

do 07 listopada 2018 r.

4.     

Test pisemny sprawdzający wiedzę:

 

13 listopada 2018 r. godz.10:00

5.     

Rozmowa kwalifikacyjna:

 

16 listopada 2018 r. godz. 10:00

6.     

Wynik naboru:

 

do 21 listopada 2018 r.

7.     

Planowana data zatrudnienia:

01 grudnia 2018 r.

 

Starogard Gd., 17.10.2018 r.

Załącznik do pobrania w formacie DOC     ZAŁĄCZNIK - KLIKNIJ ABY POBRAĆ