Starogard Gdański,     23  lipca 2020 r.

POK.1110.14.8.2020.JC

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu VI etapu postępowania kwalifikacyjnego

- w sprawie naboru do służby na stanowisko: stażysty

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Starogardzie Gdańskim

w zmianowym rozkładzie czasu służby.

 

1.       Jednostka: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

2.       Liczba stanowisk, na które przeprowadzony został nabór do służby   4;

3.       Stanowisko: stażysta,

4.       Termin składania ofert: 10.07.2020 r.

5.       Status ogłoszenia: nabór zakończony

6.       Wyniki naboru: Po przeprowadzonych wszystkich etapach postępowania rekrutacyjnego, kolejność pod względem ilości uzyskanych punktów na poszczególnych etapach przedstawia się następująco:

Lp.

Numer identyfik. kandydata

do służby

Rozmowa kwalifikacyjna

Ogólna liczba punktów

1.

18/2020

37,7

68,7

2.

22/2020

29,7

67,7

3.

10/2020

37,5

67,5

4.

4/2020

37,0

66,0

5.

7/2020

22,2

65,2

6.

25/2020

31,0

56,0

7.

1/2020

24,0

47,0

8.

3/2020

21,0

42,0

9.

11/2020

21,8

39,8

10.

16/2020

22,0

36,0

 

7.       Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej kieruje się kandydatów

 

kandydat z numerem identyfikacyjnym 18/2020

kandydat z numerem identyfikacyjnym   22/2020

kandydat z numerem identyfikacyjnym   10/2020

kandydat z numerem identyfikacyjnym   4/2020

 

 

8.       Skierowanie kandydatów, o których mowa w pkt 7, na badania nastąpi w terminie uzgodnionym  z komisją lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji.

9.       Po zakończeniu etapu: ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, komisja przedkłada kierownikowi jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej informację dot. kandydatów z najwyższą ilością punktów spełniających wymagania do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

10.    W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

11.    Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej informacji dot. kandydata do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

                                                                          Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

                                                                                        mł. bryg. Tomasz Nowak


POK.1110.3.7.2020.JC

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu IV i V etapu postępowania kwalifikacyjnego

- w sprawie naboru do służby na stanowisko: stażysty

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Starogardzie Gdańskim

w zmianowym rozkładzie czasu służby.

 

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gd.,
po przeprowadzeniu IV i V etapu postępowania kwalifikacyjnego przedstawia poniżej wyniki:

 

L.p.

Numer identyfik. kandydata

do służby

 IV etap postępowania

V etap postępowania

Suma uzyskanych punktów

1

1/2020

13

10

23

2

3/2020

16

5

21

3

4/2020

19

10

29

4

7/2020

13

30

43

5

10/2020

15

15

30

6

11/2020

13

5

18

7

13/2020

9

nie zaliczył IV etapu postępowania

-

8

16/2020

14

0

14

9

18/2020

11

20

31

10

22/2020

18

20

38

11

25/2020

15

10

25

                                                

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania,  winni stawić się
w siedzibie komendy w dniu 21 lipca 2020 r. o godz. 8.00 na VI etap postępowania kwalifikacyjnego, tj. rozmowę kwalifikacyjną.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

1)     autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną;

2)     umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania  wypowiedzi;

3)     wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;

4)     szczegółowe zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

 

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, każdy z członków komisji, odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z wyżej wymienionych elementów wynosi 10 pkt. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów ustalonych w ww. sposób.

 

Procedura naboru do służby realizowana będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego,
z dostosowaniem się do ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i związanych z tym ograniczeń, w tym przestrzegania aktualnych zasad i ograniczeń wynikających z odnośnych przepisów, których zbiór prezentowany jest pod adresem: www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Każdorazowo kandydaci będą podlegali pomiarowi  temperatury ciała.

 

Nie przystąpienie do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest jednoznaczne
z rezygnacją o ubieganie się o przyjęcie do służby w KP PSP w Starogardzie Gdańskim.

                                                  

          

 

 

             Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

                                                                                   

  mł. bryg. Tomasz Nowak


POK.1110.14.6.2020.JC

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

po przeprowadzeniu II i III etapu postępowania kwalifikacyjnego

- w sprawie naboru do służby na stanowisko: stażysty

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

w zmianowym rozkładzie czasu służby.

 

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gd.,
po przeprowadzeniu drugiego i trzeciego etapu postępowania kwalifikacyjnego, przedstawia poniżej wyniki:

 

L.p.

Numer identyfik. kandydata

do służby

Próba wydolnościowa

Próby sprawnościowe

Suma punktów

Średnia arytmetyczna uzyskanych punktów (średnia nie mniejsza niż 55)

 

punkty

Podciąganie na drążku

Bieg po kopercie

Sprawdzian lęku wysokości

punkty

punkty

 

1.      

1/2020

58

62

50

170

56,67

zaliczony

2.      

3/2020

61

63

43

167

55,67

zaliczony

3.      

4/2020

test sprawności fizycznej zaliczony

zaliczony

4.      

7/2020

test sprawności fizycznej zaliczony

zaliczony

5.      

8/2020

74

40

44

158

52,67

niezakwalifikowany do kolejnego etapu postepowania

6.      

10/2020

test sprawności fizycznej zaliczony

zaliczony

7.      

11/2020

75

67

44

186

62,00

zaliczony

8.      

13/2020

test sprawności fizycznej zaliczony

zaliczony

9.      

14/2020

40

40

23

103

34,33

niezakwalifikowany do kolejnego etapu postepowania

10.  

15/2020

58

25

25

108

36,00

niezakwalifikowany do kolejnego etapu postepowania

11.  

16/2020

75

39

51

165

55,00

zaliczony

12.  

17/2020

65

24

37

126

42,00

niezakwalifikowany do kolejnego etapu postepowania

13.  

18/2020

66

54

45

165

55

zaliczony

14.  

19/2020

68

40

44

152

50,67

niezakwalifikowany do kolejnego etapu postepowania

15.  

20/2020

66

26

49

141

47

niezakwalifikowany do kolejnego etapu postepowania

16.  

22/2020

63

52

50

165

55

zaliczony

17.  

24/2020

20

42

12

74

24,67

niezakwalifikowany do kolejnego etapu postepowania

18.  

25/2020

55

53

58

166

55,33

zaliczony

 

 

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania,  winni stawić się
w siedzibie komendy w dniu 17 lipca 2020 r. o godz. 9.00 na IV etap postępowania kwalifikacyjnego,
tj. pisemny test z wiedzy.

1.      Test wiedzy składa się z 20 pytań i trwa 25 minut.

2.      Test wiedzy obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej
i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.

3.      Test wiedzy przeprowadza się w postaci papierowej.

4.      Pytania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu.

5.      Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej                            11 punktów.

6.      Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej, który podczas testu:

a)     korzysta z pomocy innych osób;

b)     posługuje się urządzeniami służącymi do przekazywania lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania;

c)     rażąco zakłóca przebieg testu w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2.

 

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z pisemnego testu z wiedzy zostaną zakwalifikowany do VI etapu postępowania, tj. do rozmowy kwalifikacyjnej, po  V etapie postępowania kwalifikacyjnego, tj. po ocenie złożonych dokumentów.

Rozmowa zostanie przeprowadzona w siedzibie komendy w dniu 21 lipca 2020 r. o godz. 8:00.    

                

Procedura naboru do służby realizowana będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego,
z dostosowaniem się do ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i związanych z tym ograniczeń, w tym przestrzegania aktualnych zasad i ograniczeń wynikających z odnośnych przepisów, których zbiór prezentowany jest pod adresem: www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Każdorazowo kandydaci będą podlegali pomiarowi  temperatury ciała.

 

Nie przystąpienie kandydatów  do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest jednoznaczne
z rezygnacją o ubieganie się o przyjęcie do służby w KP PSP w Starogardzie Gdańskim.

 

 

                                                      

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

 

                                                            mł. bryg. Tomasz Nowak


POK.1110.14.5.2020.JC

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu I etapu postępowania kwalifikacyjnego

- w sprawie naboru do służby na stanowiska: stażysty

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Starogardzie Gdańskim

w zmianowym rozkładzie czasu służby.

 

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gd., po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego  (tj. przeglądzie i sprawdzeniu kompletności dokumentów złożonych przez kandydatów oraz dokonaniu w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydatów wymagań), przedstawia poniżej wyniki:

 (kolejność kandydatów w tabeli poniżej jest zgodna z kolejnością składania dokumentów)

 

L.p.

Numer identyfikacyjny kandydata

do służby

Status rozpatrzonej oferty

 1.  

1/2020

zakwalifikowana

 1.  

2/2020

niezakwalifikowana

 1.  

3/2020

zakwalifikowana

 1.  

4/2020

zakwalifikowana

 1.  

5/2020

niezakwalifikowana

 1.  

6/2020

niezakwalifikowana

 1.  

7/2020

zakwalifikowana

 1.  

8/2020

zakwalifikowana

 1.  

9/2020

niezakwalifikowana

 1.  

10/2020

zakwalifikowana

 1.  

11/2020

zakwalifikowana

 1.  

12/2020

niezakwalifikowana

 1.  

13/2020

zakwalifikowana

 1.  

14/2020

zakwalifikowana

 1.  

15/2020

zakwalifikowana

 1.  

16/2020

zakwalifikowana

 1.  

17/2020

zakwalifikowana

 1.  

18/2020

zakwalifikowana

 1.  

19/2020

zakwalifikowana

 1.  

20/2020

zakwalifikowana

 1.  

21/2020

niezakwalifikowana

 1.  

22/2020

zakwalifikowana

 1.  

23/2020

niezakwalifikowana

 1.  

24/2020

zakwalifikowana

 1.  

25/2020

zakwalifikowana

 

Kandydaci zakwalifikowani winni stawić się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gd., ul. Lubichowska 1 w dniu 15.07.2020 r.  o godz. 9.00.

 

Procedura naboru do służby realizowana będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego,
z dostosowaniem się do ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa
i związanych z tym ograniczeń, w tym przestrzegania aktualnych zasad i ograniczeń wynikających z odnośnych przepisów, których zbiór prezentowany jest pod adresem:

www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Każdorazowo kandydaci będą podlegali pomiarowi  temperatury ciała.

 

Nie przystąpienie kandydatów  do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest jednoznaczne z rezygnacją o ubieganie się o przyjęcie do służby w KP PSP w Starogardzie Gdańskim.

UWAGA: Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej są zobowiązani dostarczyć w oryginale przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu.
Kopie zaświadczeń nie będą honorowane.

                                                           

                                                           Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej     mł. bryg. Tomasz Nowak

 


Załączniki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko STAŻYSTA
 2. Załącznik numer 1
 3. Załącznik numer 2