OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu VII etapu postępowania kwalifikacyjnego

- w sprawie naboru do służby na stanowisko: stażysty

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Starogardzie Gdańskim

w zmianowym rozkładzie czasu służby.

 

1.       Jednostka: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

2.       Liczba stanowisk, na które przeprowadzony został nabór do służby   2;

3.       Stanowisko: stażysta , docelowo starszy ratownik,

4.       Termin składania ofert: 07.02.2020 r.

5.       Status ogłoszenia: nabór zakończony

6.       Wyniki naboru: Po przeprowadzonych wszystkich etapach postępowania rekrutacyjnego, kolejność pod względem ilości uzyskanych punktów na poszczególnych etapach przedstawia się następująco:

Lp.

Numer identyfik. kandydata

do służby

Rozmowa kwalifikacyjna

Ogólna liczba punktów

1.

17/2020

34,7

81,7

2.

9/2020

25,3

70,3

3.

8/2020

36,7

68,7

4.

13/2020

26,3

67,3

5.

22/2020

27,3

56,3

6.

16/2020

26,3

47,3

 

7.       Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej kieruje się kandydatów

 

kandydat z numerem identyfikacyjnym 17/2020

kandydat z numerem identyfikacyjnym   9/2020

 

8.       Skierowanie kandydatów, o których mowa w pkt 7, na badania nastąpi w terminie uzgodnionym z komisją lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji.

9.       Po zakończeniu etapu: ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, komisja przedkłada kierownikowi jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej informację dot. kandydatów z najwyższą ilością punktów spełniających wymagania do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

10.    W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

11. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej informacji dot. kandydata do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

                                                                          Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej   st. kpt. Tomasz Nowak


OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu V i VI etapu postępowania kwalifikacyjnego

- w sprawie naboru do służby na stanowisko: stażysty

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Starogardzie Gdański

w zmianowym rozkładzie czasu służby.

 

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gd., po przeprowadzeniu V i VI etapu postępowania kwalifikacyjnego przedstawia poniżej wyniki:

 

L.p.

Numer identyfik. kandydata

do służby

Suma uzyskanych punktów

1

8/2020

32

2

9/2020

45

3

11/2020

nieobecny na V etapie postępowania

4

13/2020

41

5

16/2020

21

6

17/2020

47

7

22/2020

29

8

25/2020

        nie zaliczył V etapu postępowania

                                                

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania,  winni stawić się
w siedzibie komendy w dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 8.15 na VII etap postępowania kwalifikacyjnego, tj. rozmowę kwalifikacyjną.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

1)     autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną;

2)     umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania  wypowiedzi;

3)     wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;

4)     szczegółowe zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

 

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, każdy z członków komisji, odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z wyżej wymienionych elementów wynosi 10 pkt. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów ustalonych w ww. sposób.

 

Nie przystąpienie do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest jednoznaczne z rezygnacją o ubieganie się o przyjęcie do służby w KP PSP w Starogardzie Gdańskim.

                                                  

               Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

                                                                                     st. kpt. Tomasz Nowak


                                                                                                                                                                                                  Starogard Gdański,       02.2020 r.

POK.1110.3.7.2020.JC

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu IV etapu postępowania kwalifikacyjnego

- w sprawie naboru do służby na stanowisko: stażysty

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Starogardzie Gdańskim

w zmianowym rozkładzie czasu służby.

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gd., po przeprowadzeniu czwartego etapu postępowania kwalifikacyjnego (tj. sprawdzeniu umiejętności pływania), przedstawia poniżej wyniki:

 

L.p.

Numer identyfik. kandydata

do służby

Sprawdzian                     z pływania

 

1.

          3/2020

nieobecny

2.

8/2020

zaliczony

3.

9/2020

zaliczony

4.

11/2020

zaliczony

5.

13/2020

zaliczony

6.

16/2020

zaliczony

7.

17/2020

zaliczony

8.

22/2020

zaliczony

  9.

         25/2020

zaliczony

 

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania,  winni stawić się
w siedzibie komendy w dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 9.00 na V etap postępowania kwalifikacyjnego, tj. pisemny test z wiedzy.

1.      Test wiedzy składa się z 20 pytań i trwa 25 minut.

2.      Test wiedzy obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.

3.      Test wiedzy przeprowadza się w postaci papierowej.

4.      Pytania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt.                      W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu.

5.      Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej                            11 punktów.

6.      Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej, który podczas testu:

a)     korzysta z pomocy innych osób;

b)     posługuje się urządzeniami służącymi do przekazywania lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania;

c)     rażąco zakłóca przebieg testu w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2.

Kandydat, który uzyska pozytywny wynik z pisemnego testu z wiedzy zostanie zakwalifikowany do VII etapu postępowania, tj. do rozmowy kwalifikacyjnej, po  VI etapie postępowania kwalifikacyjnego, tj. po ocenie złożonych dokumentów.

Rozmowa zostanie przeprowadzona w siedzibie komendy w dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 8:15.                     

 

Nie przystąpienie kandydatów  do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest jednoznaczne z rezygnacją o ubieganie się o przyjęcie do służby w KP PSP w Starogardzie Gd

                                                     

                                                                                                                                Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej    st. kpt. Tomasz Nowak


                                                                                                                                                                                                                                 Starogard Gd., dnia  12.02.2020 r.

POK.1110.3.6.2020.JC

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu II i III etapu postępowania kwalifikacyjnego

- w sprawie naboru do służby na stanowisko: stażysty

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

w zmianowym rozkładzie czasu służby.

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gd.,
po przeprowadzeniu drugiego i trzeciego etapu postępowania kwalifikacyjnego, przedstawia poniżej wyniki:

 

L.p.

Numer identyfik. kandydata

do służby

Próba wydolnościowa

Próby sprawnościowe

Suma punktów

Średnia arytmetyczna uzyskanych punktów (średnia nie mniejsza niż 55)

 

punkty

Podciąganie na drążku

Bieg po kopercie

Sprawdzian lęku wysokości

punkty

punkty

 

1.      

2/2020

38

55

40

133

44,33

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

2.      

3/2020

test sprawności fizycznej zaliczony

3.      

6/2020

33

72

42

147

49

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

4.      

7/2020

39

55

36

130

43,33

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

5.      

8/2020

53

69

57

179

59,67

zaliczony

6.      

9/2020

43

69

54

166

55,33

zaliczony

7.      

10/2020

50

61

37

148

49,33

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

8.      

11/2020

test sprawności fizycznej zaliczony oraz IV etap postępowania (basen)

9.      

13/2020

test sprawności fizycznej zaliczony

zaliczony

10.  

16/2020

37

67

74

178

59,33

zaliczony

11.  

17/2020

test sprawności fizycznej zaliczony oraz IV etap postępowania (basen)

12.  

18/2020

16

45

42

103

34,33

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

13.  

19/2020

49

55

46

150

50

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

14.  

22/2020

40

66

61

167

55,67

zaliczony

15.  

23/2020

11

25

0

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

16.  

24/2020

38

55

55

148

49,33

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

17.  

25/2020

test sprawności fizycznej zaliczony oraz IV etap postępowania (basen)

18.  

27/2020

nie stawił się na test sprawności fizycznej

19.  

28/2020

37

45

39

121

40,33

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

 

 

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania, w celu sprawdzenia umiejętności pływania,  winni stawić się na basenie w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Zblewska 18 w Starogardzie Gdańskim  w dniu  15 lutego 2020 r. o godzinie 12:15. Uwaga: Na basenie obowiązuje strój: kąpielówki i klapki.

Nie przystąpienie kandydatów  do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest jednoznaczne z rezygnacją o ubieganie się o przyjęcie do służby w KP PSP w Starogardzie

                                                            

 

                                                               Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej   st. kpt. Tomasz Nowak

                                       


                                                      

  Starogard Gd., dnia 11.02.2020 r.

POK.1110.3.5.2020.JC

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu I etapu postępowania kwalifikacyjnego

- w sprawie naboru do służby na stanowiska: stażysty

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Starogardzie Gdańskim

w zmianowym rozkładzie czasu służby.

 

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gd., po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego
(tj. przeglądzie i sprawdzeniu kompletności dokumentów złożonych przez kandydatów oraz dokonaniu w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydatów wymagań), przedstawia poniżej wyniki:

 (kolejność kandydatów w tabeli poniżej jest zgodna z kolejnością składania dokumentów)

 

L.p.

Numer identyfikacyjny kandydata

do służby

Status rozpatrzonej oferty

 1.  

1/2020

niezakwalifikowana

 1.  

2/2020

zakwalifikowana

 1.  

3/2020

zakwalifikowana

 1.  

4/2020

niezakwalifikowana

 1.  

5/2020

niezakwalifikowana

 1.  

6/2020

zakwalifikowana

 1.  

7/2020

zakwalifikowana

 1.  

8/2020

zakwalifikowana

 1.  

9/2020

zakwalifikowana

 1.  

10/2020

zakwalifikowana

 1.  

11/2020

zakwalifikowana

 1.  

12/2020

niezakwalifikowana

 1.  

13/2020

zakwalifikowana

 1.  

14/2020

niezakwalifikowana

 1.  

15/2020

niezakwalifikowana

 1.  

16/2020

zakwalifikowana

 1.  

17/2020

zakwalifikowana

 1.  

18/2020

zakwalifikowana

 1.  

19/2020

zakwalifikowana

 1.  

20/2020

niezakwalifikowana

 1.  

21/2020

niezakwalifikowana

 1.  

22/2020

zakwalifikowana

 1.  

23/2020

zakwalifikowana

 1.  

24/2020

zakwalifikowana

 1.  

25/2020

zakwalifikowana

 1.  

26/2020

niezakwalifikowana

 1.  

27/2020

zakwalifikowana

 1.  

28/2020

zakwalifikowana

 

Kandydaci zakwalifikowani winni stawić się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gd., ul. Lubichowska 1 w dniu 12.02.2020 r.  o godz. 9.00.

 

Nie przystąpienie kandydatów  do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest jednoznaczne z rezygnacją o ubieganie się o przyjęcie do służby w KP PSP w Starogardzie Gdańskim.

UWAGA: Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej są zobowiązani dostarczyć w oryginale przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu. Kopie zaświadczeń nie będą honorowane.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej 

st. kpt. Tomasz Nowak


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gdański

ogłasza nabór kandydatów do służby

 

 • Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór do służby   2
 • Stanowisko służbowe: STAŻYSTA (stanowisko etatowe: starszy ratownik) bezpośrednio związane z działaniami ratowniczo-gaśniczymi;
 • Wymiar etatu: pełny etat
 • Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, zmianowy system służby w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP                            w Starogardzie Gdańskim.
 • Termin składania dokumentów:      07 lutego 2020 r.

Załączniki do pobrania:

   1. Ogłoszenie o naborze (dokument w formacie PDF)

   2. Załączniki (dokument w formie edytowalnej DOC)